రేపటి నుంచి పోర్టు భూముల కొనుగోలు -

పోర్టుకు భూముల కొనుగోలు సోమవారం నుంచి ‘ముడా’ ప్రారంభించనున్నది....