ఆ లక్ష్యంతోనే రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నా: విశ్రాంత ఐపీఎస్ లక్ష్మీ నారాయణ

ఆ లక్ష్యంతోనే రాజకీయాల్లోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నాను : లక్ష్మీ నారాయణ

వాళ్లతో పని చేయడానికి నేను రెడీ: లక్ష్మీ నారాయణ -

వ్యవస్థను మార్చడానికి చిన్న విప్లవం సరిపోదని లక్ష్మీనారాయణ అభిప్రాయపడ్డారు. రాజకీయంగా తీసుకునే నిర్ణయాలపైనే...