హోటల్ బిల్లు కంటే రెట్టింపు టిప్ , ఆనందంతో ఫోటో దిగిన సిబ్బంది

X Close telugu.oneindia.com

బిల్లు 50 వేలు.. టిప్పు లక్ష రూపాయలు..!!

X Close www.sakshi.com

హోటల్ బిల్లు 50 వేలు.. టిప్ ఇచ్చింది లక్షా 30వేలు..

X Close www.ntnews.com